Daň z nemovitých věcí v roce 2014

03.03.2014 08:30

PŘEDMĚT DANĚ

Daň z pozemků: Dani z pozemků podléhají pozemky na území České republiky tak, jak jsou k 1.1. zdaňovacího období evidovány v katastru nemovitostí v členění podle druhů (viz výpis z katastru nemovitostí) bez ohledu na jejich skutečné využívání. Předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami (v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb) či pozemky, které jsou součástí jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.

Daň ze staveb a jednotek: Daní ze staveb a jednotek se zdaňují podle stavu k 1.1. zdaňovacího období stavby (budovy podle katastrálního zákona, inženýrské stavby dle přílohy zákona) a jednotky (typicky byty). Předmětem daně ze staveb není budova, v níž jsou jednotky.

POPLATNÍK DANĚ

Poplatníkem daně je vlastník pozemku, stavby či jednotky. V některých případech může být poplatníkem nájemce, pachtýř či uživatel pozemku.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňové nebo dílčí daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1.1. zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (například změna výměry nebo druhu pozemku, změna v užívání stavby nebo nástavba dalších nadzemních podlaží) nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo dílčího daňového přiznání. Daňové přiznání se dále nepodává, došlo-li pouze:

  • ke změně sazeb daně,
  • ke změně průměrné ceny půdy,
  • ke stanovení nebo změně koeficientů,
  • ke změně místní příslušnosti.
  • k zániku osvobození uplynutím lhůty.

Daň v těchto případech vyměří správce daně ve výši poslední známé daně a upraví ji o uvedené změny.

OZNAMOVACÍ POVINNOST

Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitých věcí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ

Je označen jako MFin 5450, pro rok 2014 platí vzor číslo 14. K dispozici je na webu Finanční správy. Formulář můžete pohodlně vyplnit a vytisknout na Daňovém portálu.

PLACENÍ DANĚ

Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května 2014.

Daň nad 5.000 Kč je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu 2014. U podnikajících zemědělců jsou termíny splátek 31. srpna a 30. listopadu 2014.

ZPŮSOBY PLATBY

Zaplatit lze v hotovosti v pokladně správce daně, poštovní poukázkou či příkazem k úhradě. Číslo účtu pro daň z nemovitostí je 7755-xxxxxxxx/0710, přičemž xxxxxxxx je matrika, která se liší pro jednotlivé finanční úřady.