DPH a paušál

20.02.2016 17:21

Může fyzická osoba plátce DPH uplatňovat výdajový paušál?

Ano může. Použití výdajového paušálu není omezeno plátcovstvím nebo neplátcovstvím DPH. Plátce DPH však má povinnost vést evidenci DPH, která v praxi vychází z daňové evidence pro účely daně z příjmů. I když není nutné, aby evidence DPH vycházela z daňové evidence. V praxi tak dochází k situaci, že plátci DPH vedou daňovou evidenci pouze kvůli DPH a pro účely daně z příjmů uplatňují výdajový paušál.

Je možné při používání paušálu na dopravu nárokovat DPH z pohonných hmot?

Ano je to možné. Paušál na dopravu řeší daňové náklady z pohledu daně z příjmů. Paušál na dopravu pokrývá náklady na pohonné hmoty a parkovné. Nemá však vliv na možnost odpočtu DPH. Pro účely prokázání nároku na odpočet DPH je třeba mít řádný a platný daňový doklad a prokázat, že pohonné hmoty byly použity k uskutečňování ekonomické činnosti např. knihou jízd. Lze to však prokázat i jiným způsobem. DPH u pohonných hmot sloužících k soukromým jízdám nelze nárokovat. U vozidla používaného současně k pracovním a současně služebním cestám je třeba evidovat soukromé a služební cesty a v příslušném poměru ponížit nárok na odpočet z pohonných hmot.

Je společnost s ručením omezeným s.r.o. vždy plátce DPH?

Ne není. Plátcovství DPH není vázáno na právní formu podnikání. Pro s.r.o. platí stejné podmínky plátcovství jako pro fyzické osoby. Plátcem daně je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za předchozích 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč (viz § 6 odst. 1 Zákona o DPH).

Pokud fyzická osoba dosud vedla daňovou evidenci, může přejít nyní při výpočtu daně za rok 2013 na paušální výdaje, aniž by to na začátku roku 2013 předem nahlásil finančnímu úřadu?

Ano může. Finančnímu úřadu není třeba na začátku roku ani v jeho průběhu nahlašovat jakým způsobem budou uplatňovány výdaje. Toto rozhodnutí lze učinit až po skončení období v rámci podání přiznání. Je tedy možné vést v průběhu roku daňovou evidenci a sledovat skutečné výdaje a až v přiznání se rozhodnout jestli je výhodnější uplatnit výdaje skutečné nebo paušální. Při přechodu změně metody uplatňování výdajů je však třeba podat dodatečné přiznání na předchozí rok (2012) a provést úpravy příslušných položek. A doplatit příslušnou daňovou povinnost pokud vznikne. Podání dodatečného přiznání z tohoto důvodů není správcem daně nijak sankcionováno a nejsou  účtovány úroky z prodlení, pokud je měněná daň zaplacena v termínu pro úhradu daně běžného období.