Kontrolní hlášení DPH

24.08.2015 10:26

Od roku 2016

Jsme-li v Česku registrovaní jako plátce DPH, musíme od ledna 2016 podávat kromě daňového přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je nové speciální daňové tvrzení, které má finanční správě pomoci odhalit daňové úniky a podvody.

Náležitosti kontrolního hlášení

V kontrolním hlášení budeme uvádět údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů, a to i ze zjednodušených a dalších dokladů. Jde o údaje, které jsme i tak nuceni evidovat, kromě výše DPH a základu daně také třeba DIČ dodavatele či odběratele či datum zdanitelného plnění, a to jednotlivě pro každé zdanitelné plnění zvlášť. Co konkrétně budeme muset uvádět, neudává zákon, najdeme to ve formuláři na webu finanční správy.

Kdy musíme kontrolní hlášení podat

Jsme-li plátce DPH, musíme kontrolní hlášení podat vždy, když pro něj máme náplň. Tedy když třeba jen jedinkrát během zdaňovacícho období: uskutečníme zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo přijmeme úplatu před jeho uskutečněním. A nebo když přijmeme zdanitelné plnění s místem plnění v ČR, ze kterého budeme uplatňovat odpočet, nebo pro takové plnění poskytneme předem úplatu. Zjednodušeně řečeno - pokud něco prodáme nebo pokud nakoupíme od plátce DPH a budeme chtít odpočet. Do kontrolního hlášení se promítnou všechny transakce, které dáváme souhrnně do přiznání k DPH, ale jen ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. A neuvádíme plnění osvobozená. 

Podání jen elektronicky

Kontrolní hlášení podáme pouze elektronicky na elektronickou adresu finančního úřadu, a to v předepsaném formátu a struktuře umožňujícím dálkový přístup.

Pokud kontrolní hlášení podáme prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, budeme je musete ještě potvrdit ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Kdy nemusíme kontrolní hlášení podávat

Kontrolní hlášení nemusíme podávat, pokud nejsme plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba.

A pokud jsme plátce DPH, nemusíme kontrolní hlášení podávat, pokud jsme neuskutečnili ani nepřijali za zdaňovací období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, neuplatňujeme nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu a neuskutečnili jsme žádná plnění, nanejvýš jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení budeme podávát ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Lhůta se prodlužuje.

Opravné a následné kontrolní hlášení

Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení budeme moci nahradit již podané kontrolní hlášení opravným kontrolním hlášením, k předchozímu kontrolnímu hlášení se nebude přihlížet.

Zjistíme-li po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že jsme uvedli nesprávné nebo neúplné údaje, budeme muset do 5 pracovních dnů ode dne zjištění podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napravíme.

Opravy, nepodání

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve nás správce daně k jeho podání v náhradní lhůtě 5 dnů.

Správce daně bude naše údaje v kontrolním hlášení posuzovat a případně prověřovat a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti nás vyzve, abychom je změnili nebo doplnili, popřípadě původní údaje potvrdili. Do 5 dnů od takové výzvy bude třeba nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to následným kontrolním hlášením.

Správce daně doručí výzvu elektronicky, prostřednictvím datové schránky nebo veřejné datové sítě na naši elektronickou adresu, kterou mu za tím účelem uvedeme, nemáme-li zpřístupněnu datovou schránku. Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Sankce

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, zaplatíme pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podáme, aniž bychom k tomu byli vyzváni
  • 10000 Kč, pokud jej podáme v náhradní lhůtě poté, co nás k tomu správcem daně vyzve
  • 30000 Kč, pokud jej nepodáme na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50000 Kč, pokud jej nepodáme ani v náhradní lhůtě

Správce daně nám uloží pokutu do 50000 Kč, když na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezměníme nebo nedoplníme nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Stejně velkou pokutu můžeme dostat, když budeme nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžovat nebo mařit správu daní. Při stanovení výše pokuty však má správce daně dbát, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Při tom přihlédne zejména k míře naší součinnosti.

Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.