Máte nárok na ošetřovné?

02.09.2013 14:55

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a poskytuje se pouze zaměstnancům. Nárok vzniká v případě, že dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz a rodič s ním musí zůstat doma. V případě staršího dítěte náleží ošetřovné jen pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne lékař. 

Ošetřovné můžete čerpat i v době, kdy je nutné pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 

Ošetřovné vám bude vypláceno maximálně 9 kalendářních dnů a náleží od prvního dne (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu těchto 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů, upřesnila Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení s tím, že ošetřovné se vyplácí do 1 měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pro přiznání nároku musíte předložit Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), které vystaví lékař. Vy jej po doplnění předáte zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, odevzdáte mu i potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které vystavuje opět lékař. Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, požádáte o ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“, které vydá školka či škola, kterou dítě navštěvuje. 

Na ošetřovné nemají nárok osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova. Nárok na ošetřovné nemá ani rodič, který ošetřuje nemocné dítě, pokud jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je situace, kdy tato osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní, doplnila Buraňová.