Máte nižší zisky a platíte vysoké zálohy?

09.06.2014 15:44

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost hradit každý měsíc zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Zálohy se přitom vypočítávají podle toho, jak se vám dařilo v loňském roce, v tomto případě tedy v roce 2013 a jaké příjmy a výdaje jste vykázali v přiznání k dani z příjmů. Velmi jednoduše se ale může stát, že se vašemu podnikání nedaří tolik, jako v roce předchozím. Přesto ale podle předpisů sociální správy a zdravotní pojišťovny musíte platit zálohu odpovídající loňskému, vyššímu zisku. V případě většího rozdílu to může vést k nepříjemnostem a negativně ovlivnit vlastní cash flow. Nejsou výjimkou OSVČ, kteří jeden rok získají velkou zakázku a jejich zisk tak může činit například milion korun, zatímco další rok podobnou zakázku nezískají a jejich zisk se propadne třeba na tři sta tisíc.

 

Nejde přitom o žádný výjimečný krok. Je však třeba projevit vlastní aktivitu a nečekat, že vás ke snížení záloh vyzve sama zdravotní pojišťovna nebo sociální správa. Administrativa tohoto úkonu přitom není složitá. Sociální správa i zdravotní pojišťovny s ním počítají a mají proto připraveny formuláře. U ČSSZ je to „Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu“ a u zdravotní pojišťovny „Žádost o snížení záloh na pojistné“.

 

Aby mohlo být žádosti o snížení měsíční zálohy vyhověno, musí být průměrný měsíční zisk v aktuálním roce alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za předchozí rok. Průměrný měsíční zisk v aktuálním roce se posuzuje nejméně za tři po sobě jdoucí měsíce. Pokud jste OSVČ a splňujete tyto podmínky pro snížení měsíční zálohy, tak můžete zabránit vzniku přeplatku na povinném pojistném za rok 2014. O správný krok jde i tehdy, pokud prostředky na placení zbytečně vysokých záloh máte. Není totiž důvod, aby vám vznikaly příliš vysoké přeplatky. Ty totiž nejsou žádným způsobem úročeny, nemůžete jimi disponovat a po podání přehledů v dalším roce budete nějakou dobu čekat na jejich vrácení. Z podnikatelského hlediska je tedy správné platit jen odůvodněné zálohy. 

 

Pochopitelně platí, že o snížení záloh můžete požádat pouze do podání nových přehledů. Pokud podáte Přehledy za rok 2013 v květnu 2014 a od června požádáte i o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném, potom mohou být měsíční zálohy zdravotní pojišťovnou a OSSZ sníženy až do měsíce, který bude předcházet měsíci, ve kterém bude odevzdán Přehled za rok 2014, například tedy až do dubna 2015.

 

Hranicí, pod kterou s výší záloh nelze jít, tedy takzvané minimální zálohy, jsou pro rok 2014 stanoveny na 1.754 Kč u zdravotního pojištění a na 1.894 Kč u sociálního pojištění. Platí to i při velmi nízkém zisku. Měsíční záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení může být tedy na základě vlastní žádosti snížena pouze do minimální výše. Pokud byste z podnikání dlouhodobě měli problém hradit minimální zálohy, stojí za úvahu, zda samostatnou výdělečnou činnost neukončit.