Sleva na manželku / manžela

03.03.2014 08:13

Podmínky slevy

Podle § 35ba/1/a zákona o daních z příjmů (ZDP) platného pro rok 2013 má poplatník nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč.

Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Poplatník, který u dílčího základu daně z podnikání či pronájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže slevu na vyživovanou manželku/manžela uplatnit.

Co patří do příjmů

Namátkový výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela zahrnují:

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně
 • všechny druhy důchodů
 • nemocenská
 • náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování členy rodiny
 • podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství

Co nepatří do příjmů

Úplný výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • pohřebné
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím připravujícím se na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky/manžela pro účely slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku)` a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

Zdaňovací období

Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou/manželem poplatníka v průběhu ledna 2014.

Do příjmu manželky/manžela se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2014, se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2014.

K tomu ještě připomínáme, že u příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 5/4 o daních z příjmů, v němž se uvádí: „Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období.“ To znamená, že příjmy ze závislé činnosti za prosinec 2013 vyplacené v lednu 2014 se zahrnují do vlastního příjmu manželky/manžela do zdaňovacího období roku 2013.

Sleva v daňovém přiznání

 

Sleva na vyživovanou manželku (manžela) uplatněte prostřednictvím řádku 65a, případně řádku 65b je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P. Dále je nutno vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo manželky (manžela) v tabulce číslo 1 na začátku třetí strany formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob.