Sociální a zdravotní pojištění v roce 2015

29.12.2014 10:24

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění se mění každý rok a bylo by proto bláhové věřit, že příští rok tomu bude jinak. Kolik si OSVČ připlatí a o jakých novinkách by měly vědět?

Vyhláška stanoví základ

Základ pro výpočet nových záloh opět najdeme ve vyhlášce MPSV č. 208/2014 Sb., která kromě (stanoví i redukční hranice pro výpočet důchodu) jiného stanoví průměrnou mzdu od 1. ledna 2015. 

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí podle této vyhlášky 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu pak 1,0273. Tyto dva údaje nám pomohou stanovit nové zálohy. 

Průměrná mzda 2015

Výši průměrné mzdy platné pro rok 2015 získáme jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Prostým násobením tedy získáme částku 26 610,1519. Částa se pro účely výpočtu průměrné mzdy zaokrouhluje na celé Kč nahoru, takže pro příští rok bude platit ve výši 26 611 Kč.

Sociální pojištění 2015

Záloha na důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku, respektive vyměřovací základ OSVČ odpovídá jeho jedné polovině. Sazba pojištění činí známých 29,2 %. 

Pokud je ale váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, bude pro vás platit právě minimální vyměřovací základ a vy také budete platit minimální zálohu na pojistné. Konkrétně u důchodového pojištění ale platí, že aktivitě se meze nekladou a pokud byste chtěli, můžete si dobrovolně odvádět i vyšší než stanovené minimální pojistné.

Hlavní činnost 

Minimální záloha se stanovuje jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 6653 Kč(tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné zaokrouhlovat na celé koruny. Podle těchto pravidel pak získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2015, která činí po zaokrouhlení 1943 Kč. Oproti letošnímu roku se tedy zvýší o 49 Kč. (Roční minimální vyměřovací základ činí 79 836 Kč pokud činnost trvala všech 12 měsíců, jinak se násobí měsíční min. vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala.)

Hlavní činnost s účastí ve druhém pilíři

Pokud se účastníte důchodového spoření a vyvádíte 3 % z pojistného do druhého pilíře, činí vaše minimální záloha 26,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, tedy 1744 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru).

Vedlejší činnost

Záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se stanovuje jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2662 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 778 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru), což je o 20 Kč více, než letos. 

Vedlejší činnost s účastí ve druhém pilíři

Pokud spoříte ve druhém pilíři, činí záloha pro vedlejší činnost 698 Kč a spočítali jsme ji podle stejných pravidel a sazbou pro pojistné ve výši 26,2 %. 

Rozhodná částka (daňový základ) v roce 2015 zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost činí 63 865 Kč, a jedna dvanáctina, o kterou se snižuje tato částka ve smyslu ust. § 10 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., činí 5323 Kč, uvedla pro server Měšec.cz Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Dodala také, že pro stanovení pravděpodobné výše pojistného v roce 2015 se jako měsíční příjem stanovuje 1,5násobek průměrné mzdy, tj. částka 39 917 Kč.

Od kdy platit nové zálohy?

V případě, že už nějakou dobu podnikáte, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud byste začínali v roce 2015 teprve podnikat, budete platiti minimální zálohy platné pro příští rok už od počátku.

Zálohu je nutné uhradit na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy, v Brně Městské správy) vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Protože dochází k růstu průměrné mzdy, zvýší se i hranice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, který odpovídá 48násobku průměrné mzdy a bude tak činit 1 277 328 Kč. Pokud by vaše roční příjmy byly vyšší než tato částka, nebude se nad tuto hranici už odvádět důchodové a nemocenské pojištění, důchodové spoření ani solidární přirážka.

Nemocenské pojištění beze změn

U nemocenského pojištění ke změně u minimálního vyměřovacího základu nedochází, a proto se nemění ani výše minimální zálohy OSVČ. Pro pořádek připomínáme, že pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Pokud si ji ale nebudou platit, nevznikne jim nárok na nemocenské nebo peněžitou podporu v mateřství (lidově mateřskou). 

Zdravotní pojištění 2015

Vyměřovací základ, ze kterého se počítají zálohy na zdravotní pojištění, tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %. Pro příští rok tedy bude činit 13 305,5 (minimální měsíční vyměřovací základ)  x 13,5 % = 1797 Kč (opět zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). 

Zálohu je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Od kdy platit nové zálohy?

Vyšší zálohy je na rozdíl od sociálního pojištění nutné začít platit už od ledna a nikoli až po podání Přehledu OSVČ. Proto nezapomeňte upravit svůj platební příkaz, aby byla záloha za leden na účtu vaší zdravotní pojišťovny nejdéle 9. února 2015 (8. února vychází na víkend a v takovém případě se splatnost prodlužuje).

U zdravotního pojištění neplatí maximální vyměřovací základ, odvody tedy nejsou zastropovány a platí se z celého vyměřovacího základu.