Termín pro odevzdání daňového přiznání v roce 2021

27.01.2021 06:19

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Poslední březnový den je ze zákona nejpozdější možnost, kdy musí vaše daňové přiznání "ležet" na finančním úřadu. Existují čtyři výjimky, které vám mohou datum podání oddálit:

  1. Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce.
  2. Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání.
  3. Třetí okolností je pak případ, kdy připadá 31.03. na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den.
  4. Daňové přiznání podáváte elektronicky (novinka pro rok 2021).
V roce 2021, až budeme podávat daňové přiznání za rok 2020, je datem pro podání daňového přiznání čtvrtek 1. dubna.
 

Pokud vy, jako poplatník daně, budete po finančním úřadu požadovat odklad konečné lhůty podle bodu 1), musíte správci daně nejpozději 01.04. doručit plnou moc k zastupování. Pokud tak neučiníte, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má však právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce a navíc musí mít k posunu termínu vážný důvod. Tím můžou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být "nestihnutí" termínu odevzdání přiznání.

 

Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

Do kdy se v roce 2021 podává daňové přiznání za 2020

Listinná podoba

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2021 stanoven na čtvrtek 01.04. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Elektronicky

MF pak letos zavedlo speciální výjimku. Pokud budete odevzdávat daňové přiznání elektronicky, termín se o měsíc posouvá. Povinnost dodat přiznání bude do 01.05.2021. Tento den však spadá na sobotu, takže elektronickou formou se mohou poplatníci přiznávat k dani z příjmu až do 03.05.2021.

Kam doručit daňové přiznání

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, tak je vaší povinností odevzdat daňové přiznání tam. Odevzdat ho také můžete elektronicky, pokud vlastníte elektronický podpis anebo přes daňovou informační schránku. Termín pro podání je pro vás v roce 2021 do 3. května.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání. V roce 2021 tento termín připadá na 03.05., prvního května je totiž svátek a sobota, druhého neděle. Osoby odevzdávající daňové přiznání elektronicky přehledy odevzdávají do 1. června.